### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Videos

CLASS
SUBJECT
CHAPTER
HEADING
IX Physics Surface Tension
X Chemistry Chemical reactions and the mole concept Rates of Reaction
X Physics Optical phenomina What causes rainbow
X Physics Sound Transmission of Sound waves
X Physics Sound Sound waves and their sources
X Physics Sound Charecteristic of sound
X Physics Sound Doppler effect
X Physics Sound Resonance
X Physics Sound Reflections of sound
X Physics Sound Acoustics of building
X Physics Effects of electric current Fluorescent lamp
X Physics Effects of electric current Joule's Law
X Physics Effects of electric current Electroplating
X Physics Effects of electric current Electrolysis
X Physics Effects of electric current Effects of electric current
X English Chapter 1 Fathers Help
X Physics Live with lessons

No comments:

Post a Comment