### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Scert Question Bank (HS)

Malayalam :           STD VIII | STD IX | STD X
Arabic :                     STD VIII | STD IX | STD X
Urudu :                      STD VIII | STD IX | STD X
English :                    STD VIII | STD IX | STD X
Hindi :                        STD VIII | STD IX | STD X
Social Science :     STD VIII | STD IX | STD X
Physics :                    STD VIII | STD IX | STD X
Chemistry :             STD VIII | STD IX | STD X
Biology :                   STD VIII | STD IX | STD X
Mathematics :       STD VIII | STD IX | STD X
 

3 comments:

  1. please add english medium questions pool

    ReplyDelete
  2. please give english medium version also

    ReplyDelete
  3. PLEASE UPLOAD ENGLISH MEDIUM QUESTION POOLS OF STD 8 OR PLEASE ATTACH THE LINK WHERE IT IS AVAILABLE.

    ReplyDelete