### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Audios

‍BIOLOGY NOTES 2016-17 

‍പ്രവേശനോല്‍സവഗാനം 2016-17 


പരിസര ശുചീകരണത്തെക്കുറിച്ച് രസകരമായ ഒരു ഗാനം ഇതാ.

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം കവിതകൾ
PUTHUVARSHAM

PANAMENKILIPPOL

BASHEER ENNA BALYA ONNU

KUCHELAVRUTHAM

MUKTHAKAM

VISHU THALENNU

APJ. ABDULKALAM ന്റെ ദെവമേ വിദ്യാദീപം തെളിക്കു - ഗാനം

SCHOOL PRAVESANOTHSAVA GANAM 2015

NATIONAL ANTHEM

RUN KERALA RUN THEME SONG

EDISONS SPEECH ON ELECTRICITY AND PROGRESS

INVISIBLE MAN

SCHOOL PRAVESANOTHSAVA GANAM 2014

ചേർത്തല ശ്രീകണ്ടെശ്വരം ഹൈ സ്കൂളിലെ ബാബു എബ്രഹാം സാര്‍ എഴുതിയ നവ പാഠശാല കവിത

ചേർത്തല ശ്രീകണ്ടെശ്വരം ഹൈ സ്കൂളിലെ ബാബു എബ്രഹാം സാര്‍ എഴുതിയ ELECTRO CHEMICAL SERIES കവിത

No comments:

Post a Comment