### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Softwares


 • Pay Fixation software 2016 by Ranjith kumar A K











 • PF Loan Application Creator  
 • promtion list-grade IX STD(OPEN OFFICE)
 • MARK LIST STD X GRADE (open office)
 • VIII Std. Mark list-grade
 • promtion list-grade VIII STD.(OPEN OFFICE)
 • stock statement on31-3-11 for school societies.xls 
 • ANTICIPATORY TDS CALCULATOR 2014-15 BY SUDHEER KUMAR T.K
 •  Easy tax 2014 v1.3 Tax relief calculator
 • SSLC EXAM MANGER 2014 BY PAREEKSHABHAVAN KERALA 
 • SSLC Exam Seating Planner
 • SSLC DEPUTY CHIEF POSTING SOFTWARE FOR DEO
 • SSLC DUTY POSTING SOFTWARE FOR DEO
 • EASY TAX 2013-04 V-1.3 TAX RELIEF CALUCLATOR -Software to calculate Tax and prepare Statement by Sudheer kumar T.K
 • TAX RELIEF CALCULATOR2014 V 1 - Software to calculate Tax Relief u/s 89 and prepare Form 10E. by Sudheer kumar T.K
 •  Easy PF Creator - TA-13
 • Easy PF Creator - NRA-13
 • Easy PF Bill -If More Applicants
 • IT@School Gnu/Linux 12.04  32bit and 64 bit
 • Noon feeding software by Aji John
 • Noon Feeding Planner Plus V 1.3 | Help file Prepared by Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam
 • STD X &IX Mark list cum Progress report- Excel Programme Prepared by Narendran.C.V, HSST, BEMHSS, Kasaragod
 • Disabling laptop keyboards
 • intel driver for ubuntu 10.4
 • Malayalam typing software
 • lan card driver-JMicron Technology Corp. JMC250 PCI Express Gigabit for ububtu 10.4 for chirag core i3 laptops supplied by itschool
 • Noon Meal Planner Prepared Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam, Balussery
 • SSLC Result Analyzer
 • Anticipatory Income Statement Printer 2013-14
 • Transfer Certificate[TC] & CC Printing Software
 •  Professional Tax Calculator
 •  Pre Metric Scholarship Form & Application Printer
 •  Post Metric Scholarship Affidavit Printer
 •  Progress Report Creator
 •  Leave Salary Calculator Ver 2.5
 •  Leave Surrender Calculator 5.6
 •  PSC Exam Manager
 • IT School ubuntu patches for 10.04 AND 11.04 by Hakeem master
 • Spark Guidelines
 • NOON FEEDING PLANNER PLUS 2013
 • PF LOAN APPLICATION CREATOR V 1.2
 • SCHOOL OFFICE V1(WORK BOOK WITH ADMISSION REGISTER AND DETAILS OF STUDENTS
 • TAX RELIEF CALCULATOR 2014
 • TDS CALCULATOR 2013-14
 • Converseen-PhotO resizing software
 • Malyalam font installer package for 11.04 ubuntu   Click here to download
 • Convert Your Files to Debian Packages.Warning! Please Read User Guide before Installing USER GUIDE     
 • Debian Package maker for 10.04-12 ubuntu      
 • Debian Package maker for 12.04 EdubuntScript for install 10.04-12      Script for install 12.04       Uninstall command
 • Phaser 3010 Printer driver click here to download 
 • YOUTUBE DOWN LOADER IN MOZILLA FIREFOX – LINUX
 • NEW PAY FIXATION SOFTWARE
 • Intel-Driver-4_ubuntu1004
 • HCL NETBOOK Wlan Driver Installation
 • PF Loan Maker Ver 1.0 by Wilfred G HSST, GHSS for boys kayamkulam
 • TAX CONSULTANT 2013 V 1.05  BY SHAFEEQUE M.P
 • OFFICE MANAGER SOFTWARE BY SURENDRAN K GHSS  KUNHIMANGALAM
 • EASY TAX CALCULATOR 2013-BY BABU VADUKKUMCHERY 
 • CANNON SCANNER DRIVER
 • EASY TAX VERSION 3 2013 BY SUDHEER T.K
 • Income Tax TDS Calculator By BABU VADAKKAMCHERY
 • INCOME TAX CALCULATOR BY ABDUL RAHIMAN VALIYAPEEDIYAKKAL
 • FOR hp LASER PRINTER DRIVERS CLICK HERE
 • FOR SAMSUNG LASER PRINTER DRIVER CLICK HERE
 • FOR DELL PRINTER DRIVER CLICK HERE 
 • HOW TO RESET PASSWORD IN UBUNTU 
 • HOW TO INSTALL UBUNTU USING PENDRIVE 
 • FOR CANNON LBP2900 DRIVERS CLICK HERE 
 • HOW TO INSTALL CANNON LBP2900 A HELP FILE BY 
 • HASSAINAR MANKADA
 • PROFESSION TAX CALCULATOR BY ABDUL RAHIMAN VALIYAPEEDIYAKKAL
 • HSST GGHSS TIRUR 
 • AGE/SERVICE CALCULATOR
 • HSST GGHSS TIRUR 
 • NOON FEEDING SOFTWARE 
 • SSLC Result Analyser By Alrahiman Sir
 • PF Loan Calculator: Excel Worksheet 1 | Excel Worksheet 2 | PF Advance Calculator Software |
 • School Election Software-Sammathy(Ubuntu)
 • Pay Fixation Software 4.2 by Anirudhan Nilamel
 • ARREAR SPLITTER SOFTWARE
 •  NET SETTER CONFIGURATION IN UBUNTU BSNL, IDEA, RELIANCE,TATA PHOTON, AIRTEL എന്നിവയുടെ നെറ്റ് സെറ്ററുകള്‍ Ubuntu വില്‍ Configure ചെയ്യുന്നതിനുള്ള Procedure_Downloadചെയ്യുക.
 • No comments:

  Post a Comment