### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Monday, March 19, 2018

VIII, IX Answer Keys : Third Term 2018


Class 8


 • English (prepred by Anil Kumar P, A V H S S Ponnani, Malappuram)
 • Hindi (prepred by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam, Alappuzha)
 • Physics (prepred by Abdul Latheef, KMIC HS Theyyottuchira)
 • Chemistry (prepred by Ravi, HS Peringode)
 • Mathematics - Questions and answers (prepred by Dr. V S Raveendranath)
 • Hindi(Corrected)Download Prepared by Asok kumar N.A, H.S.A. Hindi, GHSS Perumpalam
 • Science(Biology) MMDownload Prepared by ABDUL LATHEEF , KMIC HS THEYYOTTUCHIRA
 • Science(Physics) MMDownload Prepared by ABDUL LATHEEF , KMIC HS THEYYOTTUCHIRA
 • Mathematics(MM)Download Prepared by Binoy Phillip
 • Mathematics(EM-with Qs)Download Prepared by Dr.V.S.RaveendraNath
 
Class 9 


 • EnglishDownload Prepared by Anilkumar P AVHSS Ponnani
 • Social Science(MM)Download Prepared by Colin jose E, HSA Social science, ARHSS Kattela : Biju. m,HSA Social science,GHSS Parappa
 • കലാവിദ്യാഭ്യാസംDownload
  Prepared by സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി, ചിത്രകലാധ്യാപകന്‍, മലപ്പുറം 
 • Hindi (prepred by Ashok Kumar N A, GHSS Perumpalam, Alappuzha)
 • PHYSICS Answer Key  (തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീ Ravi, HS Peringode)  

No comments:

Post a Comment