### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Thursday, February 15, 2018

MODEL EXAM 2018 ANSWER KEY

ENGLISH  - ANSWER KEY 1  :BY ANIL KUMAR  P AVHSS PONNANI 
ENGLISH ANSWER KEY 2 : BY JAVAD K.T ; MARKAZ HSS KARANTHUR  
ENGLISH COMPLETE ANSWER KEY 3 :BY MAHMUD K, IAEHSS KOTTAKKAL , VATAKARA  
 
URDU - ANSWER KEY BY FAISAL VAFA GHSS CHALISSERY  
 
HINDI ANSWER KEY BY: ASOK KUMAR N.A ; GHSS PERUMPALAM,  

BIOLOGY ANSWER KEY (ENG.MED) BY :MOHAMMED M. K GBHSS MANJERI  

CHEMISTRY ANSWER KEY (ENG.MED) 

CHEMISTRY MM 

CHEMISTRY ANS KEY 

PHYSICS ANS KEY MM 

1 comment:

  1. Very good article
    i have detailed article below discussing about Pilot Plant and how they are designed Pilot Plant design .
    I have also written about scaling up the Pilot plant Pilot plant scale up
    Also Reactor design has been explained in detail here Reactor Design along with Adiabatic Reactor design Adiabatic Reactor Design

    ReplyDelete