### 2018-19 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും physicscare- ന്റെ ആശംസകള്‍ . ### ### ### ###

SSLC DATA ENTRY
i - Exam Portal

Wednesday, September 20, 2017

20 ICT PRACTICAL WORKSHEETS (ENGLISH MEDIUM) -CLASS X


പത്താം ക്ലാസ് ഐ സി റ്റി (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) പാഠങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമായ 20 പ്രാക്റ്റിക്കല്‍ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ശ്രീ ഓടക്കല്‍ റഷീദ് സര്‍ പങ്കു വെക്കുന്നത്.സാറിനു physicscare-ന്റെ നന്ദി.

No comments:

Post a Comment